Algemene Voorwaarden

1. De overeenkomst

1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail en/of in persoon voor het volgen van een Pilates-training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd worden bij de trainer van Art of Movement.

2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

2.1. Het volgen van Pilates-trainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2. Art of Movement is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilates-training.

3. Betaling

3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilates-training. De betaling kan voldaan worden via een overboeking op de rekening van Art of Movement, via een pinbetaling of contant in de studio van Art of Movement.
3.2. Indien een rittenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de eerste Pilates-training vermeld op de kaart.
3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten in rekening gebracht worden.

4. Geldigheidsduur rittenkaarten

4.1. De geldigheidsduur van 10-rittenkaarten is 4 maanden.
4.2. De geldigheidsduur van 20-rittenkaarten is 7 maanden.
4.3. De geldigheidsduur van 40-rittenkaarten is 12 maanden.
4.4. De startdatum van de rittenkaart is de datum van de eerste les op de rittenkaart.
4.5. Tijdige annulering van een Pilates-training door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart.
4.6. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

5. Uitsluiting

5.1. Zolang Art of Movement Pilates Studio Hilversum niet beschikt over een door de klant ondertekend inschrijfformulier, studioreglement en algemene voorwaarden, wordt deze klant niet tot de Pilates-trainingen toegelaten.
5.2. Art of Movement heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3. Art of Movement heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.
5.4. Art of Movement heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is voorbehouden aan de trainer.

6. Annulering door de klant

6.1. De Pilates-trainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
6.2. Bij annulering meer dan 24 voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), worden er geen kosten in rekening gebracht.
6.3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

7. Annulering door Art of Movement

7.1. Art of Movement heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
7.2. Art of Movement heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilates-training of 5- of 10-rittenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige vooruit betaalde lessen.
7.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Art of Movement voor vervanging.
7.4. Indien Art of Movement geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.
7.5. Indien aan een matles structureel 4 of minder mensen deelnemen, behoudt Art of Movement zich het recht voor een matles te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende matles op een ander moment in te delen.
7.6. Indien er geen passende matles beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd.

8. Vastleggen van gegevens

8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van Art of Movement uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.
8.2. Art of Movement verplicht zich wijzigingen in de lichamelijke kenmerken, medicijngebruik of het trainingsniveau van de klant op een statuskaart bij te houden.

9. Wijzingen door de klant

9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Art of Movement te melden.
9.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Art of Movement.

10. Wijzingen door Art of Movement

10.1. Art of Movement behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
10.2. Art of Movement Pilates behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
10.3. Art of Movement heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en rittenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.
10.4. Het geldende Studioreglement en de geldende Algemene Voorwaarden worden uitgereikt bij inschrijving, staan te lezen op de website van Art of Movement en hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.
10.5. In alle onvoorziene gevallen beslist Art of Movement.
10.6. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.

11. Workshops

11.1 Kosten zijn inclusief deelname aan de workshops.
11.2 Betaling van het volledige bedrag dient te geschieden na ontvangst van de factuur. Als er geen betaling is ontvangen, wordt de toegang geweigerd, tenzij anders is overeengekomen.
11.3 Annulering alleen onder de volgende voorwaarden:
– 50% teruggave van betaling bij annulering 4 weken voor workshop.
– 30% teruggave van betaling bij annulering 2 weken voor workshop.
– Bij annulering  korter dan 2 weken voor de workshop, vindt geen restitutie plaats! Echter: als de deelnemer
een andere persoon kent die zijn / haar plaats wil innemen, kunnen ze van plaats wisselen.
11.4 Er is een beperkt aantal plaatsen en daarom vindt registratie op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. 11.5 Het reserveren van plaatsen vindt pas plaats nadat het registratieformulier heeft ontvangen en de betaling is ontvangen.

12. Toepasselijkheid en geschillen

12.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Art of Movement betreffende deelname aan trainingen, matlessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
12.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Art of Movement.