Algemene voorwaarden

Art of Movement Retreats

Deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Organisator: Art of Movement
Reiziger: de contactpersoon die de overeenkomst is aangegaan. Deze contact persoon is hoofdelijk aansprakelijk.
Overeenkomst: het overeengekomen retreatweek tussen organisator en reiziger

BOEKINGS-, ANNULERINGSVOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De overeenkomst tussen organisator en reiziger is definitief op het moment dat de (eerste) betaling is ontvangen.
 2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat plaats te vinden. De rest van het het bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen te zijn voldaan.
 3. Indien de eerste (aanbetaling) betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt de gereserveerde plek vrijgegeven.
 4. De betaling dient 30 dagen na dagtekening op de factuur te zijn overgemaakt.
 5. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na dagtekening ontvangen is door de organisator, dan zal er contact worden opgenomen met de reiziger om deze aan de betalingstermijn te herinneren. Bij het in gebreke blijven van het overmaken van de betaling(en) behoudt de organisator zich het recht voor om de toegezegde plek in de betreffende week aan de reiziger in te trekken. De reiziger is reeds overgemaakte bedragen in dat geval kwijt.
 6. Als de volledige reissom door de organisator is ontvangen, zal de organisator uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reisbescheiden doen toekomen aan de reiziger.
 7. In geval de reiziger genoodzaakt is om de gereserveerde reis te annuleren, dan hanteren wij de volgende voorwaarden.
  1. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdatum: de helft van de betaling
  2. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdatum 60% van de reissom
  3. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdatum: 90% van de reissom
  4. Bij annulering op de vertrekdatum of later: de volledige reissom
 8. De informatie op de website en in alle correspondentie met Art of Movement is met zorg samengesteld. Deze informatie is echter als algemene informatie bedoeld waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Art of Movement behoudt zich het recht de informatie op de website aan te passen zonder nadere aankondiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van deze website.
 9. Art of Movement is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade van de reiziger wat voortkomt uit de vliegreis, verblijf in het land en/of van de andere producten of diensten welke zijn geboekt bij Art of Movement.
 10. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en verzekeringen.
  1. Het paspoort dient bij terugkomst in Nederland nog 2 maanden geldig te zijn.
  2. Voor de business retreat met Art of Movement is een reisverzekering verplicht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte reisverzekering. De organisator is niet verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en reisverzekering en is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken hiervan.
 11. De organisator behoudt zich het recht om in alle gevallen prijzen te wijzigen welke worden genoemd op de website en in correspondentie ten gevolge van (extra) overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en heffingen. (Indien van toepassing) De reiziger wordt verplicht om een eventueel openstaand bedrag als gevolg van deze prijswijzigingen nog voor vertrek te voldoen.
 12. Vliegmaatschappijen behouden altijd het recht om vluchtroutes en vluchten te wijzigen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen. (Indien van toepassing)
 13. De organisator streeft naar 8 deelnemers voor de retreat. Indien dit aantal niet wordt gehaald, behoudt de organisator het recht om de week voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum dan wel te annuleren. De reiziger mag in dit geval zelf besluiten akkoord te gaan met de nieuwe vertrekdatum of kosteloos te annuleren.
 14. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten en/of schade als gevolg van een annulering door de organisator. De reiziger heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van de organisator.
 15. Indien na aankomst blijkt dat het geboekte programma niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de reiziger, bijvoorbeeld wegens de lokale omstandigheden, en de reiziger zelf besluit af te zien van verdere deelname aan het programma, heeft de reiziger geen recht op enige vergoeding.
 16. Indien de organisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom.
 17. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden ook ten behoeve van de ingehuurde personen van Art of Movement.
 18. De organisator doet haar uiterste best de reis op een manier uit te voeren die de reiziger mag verwachten. Bij enig ongerief dient de reiziger de organisatie daarvan op de hoogte te stellen, zodat getracht kan orden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten achteraf worden binnen één kalendermaand in behandeling genomen. Achteraf heeft de reiziger geen recht meer op enige vergoeding.
 19. Art of Movement heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

MEDISCHE DISCLAIMER

 1. De pilates-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervaging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meldt voorafgaande aan de pilatesles altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Art of Movement is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Art of Movement heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreats een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Art of Movement niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Art of Movement.